Chi tiết tin - Xã Hải Trường - Hải Lăng

 

Hình ảnh
Video clip
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 1
  • Hôm nay 5
  • Tổng truy cập 11.207

UBND xã Hải Trường triển khai công tác Cải cách hành chính năm 2023

14:51, Thứ Năm, 2-11-2023

Thực hiện Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 01/02/2023 về cải cách hành chính nhà nước xã Hải Trường năm 2023. Trong những tháng đầu năm 2023, UBND xã đẩy mạnh triển khai công tác cải cách hành chính nhằm Duy trì, củng cố các tiêu chí đã đạt được, khắc phục các tiêu chí chưa đạt, chú trọng cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công, thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông nhằm cải thiện, nâng cao thứ hạng chỉ số CCHC của xã (PAR INDEX); góp phần nâng cao kết quả xếp hạng các Bộ chỉ số: Chỉ số CCHC huyện; Chỉ số hiệu quả hành chính công (PAPI), Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) của tỉnh.

UBND xã xác định công tác cải cách hành chính phải được thực hiện đồng bộ, toàn diện trên các nội dung, lĩnh vực; xác định cụ thể các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp, chỉ đạo tổ chức thực hiện có trọng tâm, trọng điểm gắn với mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030 đã đề ra. Đồng thời  phân công trách nhiệm cụ thể cho cán bộ, công chức nhằm phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, phối hợp chặt chẽ hoàn thành đúng tiến độ các nhiệm vụ cải cách hành chính được giao, các nhiệm vụ hoàn thành phải có hồ sơ, tài liệu kiểm chứng để chứng minh, kịp thời đôn đốc, tháo gỡ những khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện. Kế thừa phát huy những kết quả tốt về cải cách hành chính trong thời gian qua, tiếp tục đẩy mạnh triển khai các mô hình, giải pháp mới, sáng tạo; đồng thời tiếp thu, học tập, vận dụng phù hợp giải pháp, cách làm hay, có hiệu quả của các đơn vị, địa phương khác.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Hải Trường giải quyết TTHC cho người dân

Nhiệm vụ cụ thể UBND xã triển khai như sau:

1. Công tác chỉ đạo, điều hành

Ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác CCHC trên địa bàn xã. Triển khai Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030 theo quy định của cấp trên.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chỉ đạo, điều hành. Tiếp tục thực hiện các biện pháp, giải pháp nhằm cải thiện, nâng cao thứ hạng CCHC của xã.

Tăng cường công tác tuyên truyền cải cách hành chính thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và chỉ đạo CBCC tham gia các cuộc thi về CCHC do cấp trên tổ chức.

Gắn kết quả cải cách hành chính với công tác thi đua, khen thưởng, xếp loại cán bộ, công chức; kịp thời biểu dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện các nhiệm vụ về cải cách hành chính.

Phối hợp với HĐND xã và UBMT TQVN xã kiểm tra công tác CCHC, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của UBND xã, UBND huyện giao; chấn chỉnh việc chấp hành kỷ luật và kỷ cương trong bộ máy hành chính.

2. Cải cách thể chế

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản QPPL và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP. Triển khai kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật của các cấp trên. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, đặc biệt đối với các văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực kể từ năm 2023.

Thực hiện tốt công tác kiểm tra và tự kiểm tra các văn bản do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ban hành; xử lý các văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành trái pháp luật.

Thực hiện hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tổ chức triển khai hiệu quả các hoạt động theo dõi thi hành pháp luật. Kịp thời triển khai, phổ biến các văn bản QPPL đến cán bộ, công chức, nhân dân biết, thực hiện đúng pháp luật; xử lý hoặc kiến nghị xử lý các vấn đề mới phát sinh trong tổ chức thi hành pháp luật, đặc biệt gắn kết với quá trình xây dựng, hoàn thiện pháp luật. Cán bộ công chức tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng xây dựng và ban hành văn bản QPPL do cấp trên tổ chức.

3. Cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính.

Cập nhật, niêm yết công khai kịp thời, đúng quy định các thủ tục hành chính, công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính của công dân, tổ chức tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức tiếp cận, thực hiện và giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính.

Rà soát, đánh giá TTHC trong quá trình thực hiện nhằm đơn giản hóa và kiến nghị đơn giản hóa theo thẩm quyền các thủ tục hành chính để tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong quá trình giao dịch; vận hành, khai thác có hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC.

Tiếp tục triển khai Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính Phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã; Triển khai đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Nâng cao trình độ, năng lực và thái độ làm việc của cán bộ, công chức thực hiện TTHC; rà soát, kiện toàn chất lượng hoạt động Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã.

Tiếp tục triển khai có hiệu quả Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã theo Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử.

Đẩy mạnh thực hiện Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý, phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính và việc giám sát thực hiện thủ tục hành chính của các cơ quan hành chính. Thực hiện nghiêm quy định về xin lỗi trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính đối với cá nhân, tổ chức theo Quyết định số 30/2020/QĐ-UBND ngày 08/12/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định công khai xin lỗi trong giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Nâng cao chất lượng, đẩy mạnh thực hiện tiếp nhận và giải quyết TTHC thông qua dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia và Cổng dịch vụ công tỉnh.

4. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

Tiếp tục rà soát, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của cán bộ, công chức theo quy định, đảm bảo vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và nâng cao năng lực hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu CCHC. Chỉ đạo CB, CC thực hiện hiệu quả Quy chế làm việc của UBND xã nhiệm kỳ 2021-2025.

Tiếp tục đổi mới tổ chức hoạt động của chính quyền địa phương theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Thực hiện nghiêm các quy định về phân cấp quản lý; triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về đấy mạnh phân cấp QLNN theo ngành, lĩnh vực; các nhiệm vụ được phân cấp theo văn bản phân cấp của UBND tỉnh; UBND huyện.

Thực hiện tốt các nhiệm vụ phân cấp theo quy định của Chính phủ, của tỉnh, huyện về tổ chức bộ máy, công chức, về quản lý đầu tư, xây dựng, về quản lý ngân sách, quản lý lao động, quản lý đất đai và các lĩnh vực khác.

5. Cải cách chế độ công vụ

Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức; thực hiện tốt quy hoạch chiến lược công tác cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, có số lượng, cơ cấu hợp lý, đủ trình độ và năng lực thi hành công vụ, phục vụ nhân dân và phục vụ sự nghiệp phát triển của xã.

Thực hiện công tác đánh giá và phân loại cán bộ, công chức trên cơ sở phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ; gắn việc đánh giá, xếp loại hằng năm của người đứng đầu, cán bộ, công chức với thực hiện CCHC, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp và kết quả khảo sát sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp về sự phục vụ hành chính.

Triển khai hiệu quả việc áp dụng chế độ chính sách tiền lương (dự kiến áp dụng từ 01/7/2023) đối với đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan. Đẩy mạnh việc thực hiện Quyết định 1847/QĐ-TTg ngày 07/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ trên địa bàn xã.

Tham gia đào tạo, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao đạo đức công vụ, thực thi nhiệm vụ gắn với vị trí, chức danh và yêu cầu nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức. Áp dụng có hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thông tin cán bộ, công chức, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ.

Thực hiện đảm bảo tỷ lệ tinh giản biên chế theo đúng tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

6. Cải cách tài chính công

Kiểm soát chặt chẽ ngân sách nhà nước chi thường xuyên và đầu tư công. Quản lý, sử dụng có hiệu quả tài sản công, kinh phí từ ngân sách nhà nước; thực hiện tốt quy định về quy chế chi tiêu nội bộ, công khai tài chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Thực hiện tốt chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP; Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính.

Tăng cường các giải pháp nhằm giải ngân 100% vốn đầu tư công theo kế hoạch năm 2023. Rà soát tiến độ triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn để đưa ra giải pháp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn và hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện có hiệu quả các dự án. Thực hiện quyết toán dự án đầu tư xây dựng công trình hoàn thành đúng thời hạn quy định.

  7. Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử

Triển khai Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 04/11/2021 của Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và Quyết định số 1982/QD-UBND ngày 29/7/2022 của UBND tỉnh về Ban hành Đề án Chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Áp dụng hiệu quả cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin Một cửa điện tử tỉnh; hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc; phần mềm theo dõi thực hiện nhiệm vụ tỉnh, UBND huyện giao; phần mềm Báo cáo thông tin kinh tế - xã hội; hệ thống hội nghị trực tuyến của UBND huyện với tỉnh và các với các địa phương, đơn vị trong huyện.

Phát triển các hệ thống thông tin thiết yếu cho công tác ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp; triển khai các giải pháp nhằm bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; triển khai đồng bộ với việc phát triển các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quy mô quốc gia; tăng cường kết nối, chia sẻ thông tin, trao đổi, xử lý hồ sơ qua mạng.

Đầu tư phát triển hạ tầng số, trong đó tập trung phát triển hạ tầng truyền dẫn, hệ thống dữ liệu để đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện chính quyền điện tử, chính quyền số.

Với sự quyết tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị, xã Hải Trường quyết tâm nâng cao chỉ số CCHC trong năm 2023.