Chi tiết tin - Xã Hải Trường - Hải Lăng

 

Hình ảnh
Video clip
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 1
  • Hôm nay 70
  • Tổng truy cập 9.935

Sơ kết thực hiện nhiệm vụ Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 04/11/2021 của Tỉnh ủy Quảng Trị về đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025

14:51, Thứ Năm, 2-11-2023

Thực hiện Công văn số 1444/UBND-TH ngày 10/10/2023 của UBND huyện Hải Lăng về việc tổ chức sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 04/11/2021 của Tỉnh ủy, UBND xã Hải Trường đã tổ chức Sơ kết đánh giá việc thực hiện Nghị quyết, kết quả đạt được như sau:

Cải cách hành chính

Phần thứ nhất

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Về công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và ban hành các văn bản để chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết 01-NQ/TU

UBND xã xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục trong chỉ đạo, điều hành của cả hệ thống chính trị.  Nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy, tổ chức đảng. Đảng ủy xã đã thành lập BCĐ cải cách hành chính xã theo Quyết định số 19-QĐ/ĐU ngày 03/6/2021 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn xã Hải Trường. Phân công trách nhiệm cho Bí thư Đảng ủy làm Trưởng ban, Chủ tịch UBND xã làm Phó ban thường trực và Tổ giúp việc do Văn phòng - Thống kê UBND xã làm tổ trưởng.

Phát huy trách nhiệm giám sát, phản biện xã hội của HĐND, UBMT TQVN và các đoàn thể chính trị - xã hội xã và nhân dân trong công tác CCHC. Trong các năm 2021, 2022, UBMT TQVN xã và các đoàn thể, năm 2023, Ban Pháp chế HĐND xã đã thực hiện giám sát công tác cải cách hành chính của UBND xã.

UBND xã đã ban hành Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 25/01/2022 về Cải cách hành chính xã Hải Trường giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2023 và các kế hoạch cải cách hành chính hằng năm để triển khai các nhiệm vụ nhằm đạt các mục tiêu mà Nghị quyết 01-NQ/TU đã đề ra.

2. Công tác thông tin, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 01-NQ/TU

UBND xã ban hành và triển khai thực hiện về tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn xã Hải Trường hằng năm theo các Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 03/03/2023, Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 10/02/2023.

UBND xã thực hiện tuyên truyền công tác CCHC thông qua Trang thông tin điện tử xã; tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân đến thực hiện các TTHC tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Hải Trường về dịch vụ công trực tuyến trong thời gian chờ đợi giải quyết các thủ tục hành chính. Phân công trách nhiệm chính cho công chức Văn phòng-Thống kê và các công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã hướng dẫn về dịch vụ công trực tuyến cho người dân.

UBND xã tuyên truyền cải cách hành chính, hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến cho cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách tại xã, thôn trong các cuộc họp định kỳ, các hội nghị của UBND xã.

3. Kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết 01-NQ/TU

UBND xã thường xuyên tự kiểm tra, phối hợp với Đảng ủy, HĐND, UBMT và các tổ chức chính trị-xã hội xã thực hiện kiểm tra, giám sát công tác cải cách hành chính hằng năm.

Năm 2022, UBND xã triển khai tự kiểm tra công tác CCHC tại UBND xã theo Kế hoạch số 324/KH-UBND ngày 22/07/2022 của UBND xã; UBMT TQVN Giám sát việc thực hiện Công tác cải cách hành chính nhà nước, việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại UBND xã Hải Trường trong năm 2022. UBND xã triển khai thực hiện Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 23/3/2022 về việc Khắc phục các tiêu chí bị trừ điểm trong bộ chỉ số cải cách hành chính năm 2021.

Năm 2023, thực hiện Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của HĐND xã Hải Trường về việc thông qua chương trình giám sát của HĐND xã năm 2023, HĐND xã thực hiện giám sát công tác cải cách hành chính tại UBND xã trong quý III. UBND xã ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 03/3/2022 về việc Khắc phục các tiêu chí bị trừ điểm trong bộ chỉ số cải cách hành chính năm 2022. Các nhiệm vụ trong kế hoạch khắc phục được xác định là nhiệm vụ thực hiện thường xuyên trong năm. UBND xã theo dõi đảm bảo duy trì thực hiện tốt 07/07 nhiệm vụ đã đề ra theo kế hoạch.

          Thông qua hoạt động kiểm tra, giám sát, UBND xã phát hiện được các điểm cần khắc phục nhằm cải thiện chỉ số cải cách hành chính của xã.

4. Công tác khác

a. Về bố trí nguồn lực triển khai

UBND xã phân công nhiệm vụ cho lãnh đạo và công chức thực hiện công tác cải cách hành chính theo Quyết định số 97/QĐ-UBND ngày 11/9/2023, bố trí công chức Văn phòng - Thống kê chủ trì, phối hợp với các công chức, ban ngành của UBND xã thực hiện, theo dõi các nhiệm vụ cải cách hành chính.

Kinh phí phục vụ công tác cải cách hành chính dược bố trí theo quy định về quản lý ngân sách. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã được trang bị cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu giải quyết TTHC và số hóa hồ sơ.

b. Về áp dụng mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Trong năm 2022 và 2023, UBND xã triển khai 2 mô hình sáng kiến cải cách hành chính đoạt giải trong cuộc thi tìm kiếm sáng kiến cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả công tác của các nhân là cán bộ, công chức UBND xã.

c. Công tác thi đua khen thưởng trong thực hiện cải cách hành chính

Kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính là một tiêu chí quan trọng để thực hiện đánh giá thực hiện nhiệm vụ, bình xét thi đua khen thưởng của cán bộ, công chức tại UBND xã.

UBND xã được Chủ tịch UBND huyện khen thưởng cho tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính trong năm 2021, 2022.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG CÔNG TÁC CCHC SAU 02 NĂM THỰC HIÊN NGHỊ QUYẾT

1. Mặt tích cực

Đội ngũ cán bộ, công chức được đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ và bố trí đúng vị trí việc làm, có ý thức trách nhiệm, tinh thần và thái độ phục vụ nhân dân tốt, tận tình hướng dẫn.

Ứng dụng CNTT trong thực hiện các TTHC tạo điều kiện thuận lợi trong việc theo dõi hồ sơ tại cấp xã.

Công tác cải cách hành chính được sự quan tâm của Đảng ủy, HĐND xã.

2. Những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân

Ngoài những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân đã nêu tại Mục II, còn có những hạn chế, nguyên nhân sau:

a. Tồn tại, hạn chế

Việc thực hiện 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông: Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng, hỗ trợ mai táng còn gặp khó khăn do dữ liệu lại phần mềm đăng ký liên thông chưa liên thông với phần mềm Một cửa điện tử tỉnh làm hồ sơ chồng chéo do mỗi thủ tục đơn lẽ được thực hiện tại 1 phần mềm khác nhauCác hồ sơ giải quyết TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã số tiền phí, lệ phí thấp, phần mềm chưa cho phép gộp biên lai để thanh toán trực tuyến nên người dân cảm thấy khó khăn khi thực hiện thanh toán trực tuyến.

Việc tra cứu thông tin người dân ở Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư tại Phần mềm một cửa điện tử tỉnh Quảng Trị có nhiều trường hợp thông tin trả về chưa được cập nhật khi có sự thay đổi về nhân hộ khẩu như tình trạng nhân thân, thông tin hộ gia đình. Ví dụ có trường hợp công dân đã đăng ký kết hôn vào năm 2022 và thực hiện khai báo thông tin nhưng kiểm tra thông tin tại “Dịch vụ 037 Tra cứu thông tin công dân” thì không có thông tin về vợ, thông tin của cha mẹ vẫn là số CMND, trong khi đó kiểm tra thông tin hộ tại Cơ sở dữ liệu dân cư của Công an xã đã có thông tin đầy đủ.

b. Nguyên nhân

Số lượng hồ sơ tiếp nhận nhiều lĩnh vực, cán bộ công chức còn kiêm nhiệm nhiều công việc.

Hiện nay, dưới sự chỉ đạo của UBND tỉnh và UBND huyện, toàn bộ hệ thống chính trị của xã đang tập trung cho công tác GPMB phục vụ dự án Khu công nghiệp Quảng Trị, quyết tâm bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư vào cuối tháng 6/2023 nên Chủ tịch, Phó Chủ tịch, cán bộ, công chức UBND xã thường xuyên tham gia các cuộc họp của các cấp, ngành ảnh hưởng đến việc giải quyết TTHC của người dân.

Kinh phí bảo đảm cho việc triển khai, thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước đối với cấp xã chưa được quy định rõ ràng, gây khó khăn trong quá trình thực hiện.

3. Những bài học kinh nghiệm trong triển khai cải cách hành chính

- Cần xác định rõ mục tiêu cuối cùng của thực hiện cải cách hành chính là để phục vụ tốt người dân, tổ chức, doanh nghiệp; xây dựng một nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, tinh gọn, năng động, hiệu lực, hiệu quả; góp phần phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

- Nâng cao chất lượng phục vụ của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, đổi mới hình thức tuyên truyền, ứng dụng công nghệ thông tin, các trang mạng xã hội.

- Chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. Chú trọng công tác thi đua khen thưởng trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.

- Tăng cường công tác chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, tích cực phối hợp với các tổ chức chính trị-xã hội tại địa phương trong việc thực hiện cải cách hành chính.

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

I. NHỮNG MỤC TIÊU CÒN LẠI

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết 01-NQ/TU, trong giai đoạn tiếp theo cần tập trung thực hiện tốt các mục tiêu:

- Duy trì các mục tiêu đã hoàn thành, tiếp tục thực hiện tốt các mục tiêu cụ thể được xác định “Đang thực hiện” tại Phụ lục kèm theo báo cáo nhằm đến năm 2025 đạt được mục tiêu đề ra theo Nghị quyết.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM

- Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính, đa dạng hình thức tuyên truyền cải cách hành chính. Triển khai thực hiện có hiệu quả các sáng kiến, giải pháp CCHC.

- Thực hiện tốt công tác theo dõi thi hành pháp luật, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

- Tiếp tục thực hiện công tác rà soát đơn giản hóa TTHC, thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, không để hồ sơ bị trễ hẹn. Chú trọng số hóa hồ sơ giải quyết TTHC đảm bảo quy định. Tiếp tục thực hiện việc đánh giá chất lượng giải quyết TTHC.

- Thực hiện tốt công tác quản lý tổ chức bộ máy, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, tham gia đầy đủ các lớp tập huấn do cấp trên tổ chức.

- Thực hiện tốt các quy đinh về quản lý ngân sách tại địa phương, thu ngân sách đảm bảo, chú trọng giải ngân vốn đầu tư công đúng tiến độ.

- Tiếp tục xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, Chính quyền số, xây dựng và phát triển Trang thông tin điện tử xã thành một kênh truyền thông hiệu quả về kinh tế - xã hội của địa phương.

Các tin khác